Ankieta wstępna RODO

4. Czy posiadają Państwo, poza siedzibą, inne miejsca wykonywania działalności? 


6. Czy należą Państwo do grupy kapitałowej? 9. Czy obsługują Państwo klientów indywidualnych? 


11. Prosimy o wskazanie, jakie rodzaje zatrudnienia występują u Państwa w firmie: 

12. Czy firma w ramach działalności wykonuje następujące czynności? 

13. Prosimy o zaznaczenie czynności wykonywanych w administracji firmy: 

14. Czy posiadają Państwo w firmie? 

15. Czy posiadają Państwo benefity dla pracowników? Jeśli tak, to prosimy o zaznaczenie poniżej: 

16. Na jakich portalach społecznościowych prowadzą Państwo działania marketingowe? 

17. Jakie działania marketingowe Państwo prowadzą? 

18. Czy w ramach swojej działalności organizują Państwo: 

19. Czy prowadzą Państwo w firmie? 

20. Czy posiadają Państwo zewnętrzną księgowość? 

21. Czy posiadają Państwo zewnętrzny dział kadr? 

22. Czy współpracują Państwo z zewnętrznymi agencjami reklamowymi? 

23. Czy prowadzą Państwo rekrutacje? 

24. Czy wyznaczona została przez Państwa osoba pełniąca obowiązki Inspektora Ochrony Danych? 

25. Czy w ostatnim czasie zdarzył się u Państwa problem z ochroną danych osobowych (naruszenie bezpieczeństwa, zapowiedź kontroli UODO, skarga klienta)? 


27. Czy posiadają Państwo dokumentację wymaganą przez przepisy o ochronie danych osobowych (Rejestr Czynności Przetwarzania, Procedury, Politykę ochrony danych itp.)? 


29. Skąd dowiedzieliście się Państwo o nas? 

Nie wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
Proszę o uzupełnienie odpowiedzi do pytań oznaczonych numerami w kolorze czerwonym.
 • Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorskiej 12a, 02-673 Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy poczty elektronicznej kancelaria@zgodnosc.pl tel. 22 364 53 30.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia Państwu oferty świadczenia usług doradztwa prawnego zgodnie z Państwa życzeniem.
 • Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Dostęp do podanych danych osobowych będzie mieć personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. zapewniające obsługę administracyjną, usługi IT i wsparcia technicznego,), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia warunków współpracy i przedstawienia oferty. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług, dane będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla przedstawienia Państwu oferty. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości ustalenia warunków przyszłej współpracy.
 • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.